מדיניות פרטיות

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או נותן השירות מתייחסים בכבוד הראוי לנושא פרטיות המשתמשים באתר. לפיכך, מפורטת להלן מדיניות הפרטיות.

 1. הגלישה באתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים. אך, חלק מהשירותים באתר והרשמה לרשימת הדיוור, טעונים הרשמה. הנך מודע לכך כי בעת רישומך והזנת כתובת דוא"ל במקום המיועד לכך באתר הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שהנך מזין בעת רישומך ישמרו ואין בכך כדי לפגוע בזכויותיך מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כמו כן, הנך מאשר כי בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 לקבל דיוורים למטרות פרסום ו/או שיווק ו/או מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות ומבצעים שונים). הנך מאשר כי הסכמתך זו תחול עד למועד בו תודיע להנהלת האתר ו/או לנותן השירות בלבד בכתב ו/או תבצע הסרה יזומה שלך מרשימת התפוצה בדבר רצונך שלא לקבל יותר דיוורים כאמור. הנך מאשר בזאת כי מידע שתזין במקום המיועד לכך לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.
 2. הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר להנהלת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת הנהלת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי הנהלת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת מוצר ו/או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

  נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במוצרים בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם המשתמש/ מזמין השירות ציין בפני נותן השירות כי אינו מעוניין בכך.
  בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.
  באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של נותן השירות, אנא צור קשר עם הנהלת האתר באמצעי ההתקשרות המופיעים בסוף מדיניות פרטיות זו.

 3. בהרשמתך לרשימת דיוור הנך מתבקש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך האישי.

 4. כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר ו/או לנותן השירות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.
 5. ככל ותגלוש באמצעות המחשב ו/או מכשיר סלולר ו/או כל מכשיר קצה שהוא באמצעות דפדפן האתר עשויים להשתמש ב"עוגיות" (להלן: "cookies") לצורך תפעולו השוטף ובכלל זה לצורך איסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך ולצרכי אבטחת מידע. ה-cookies הינם קבצים הנוצרים ע"י הדפדפן ממנו הנך גולש לפי פקודה של מחשב מרוחק. חלק מה- cookies תתבטלנה בעת שתסגור את הדפדפן בעוד אחרות ישמרו בדיסק הקשיח במחשבך. במידה ואינך מעוניין לקבל cookies יש באפשרותך בכל שלב שהוא לשנות את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם.
 6. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או נותן השירות יהיו רשאים לשמור מידע אישי במאגריהם והשימוש בנתונים אלו ייעשה רק על פי תנאי השימוש או בהתאם להוראות כל דין, הכול למטרות המפורטות להלן:
  על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים במערכת ו/או באתר לרבות יצירה או ביטול תכנים ושירותים התואמים לדרישות ולצפיות של המשתמשים בהם. השימוש אשר יעשה במידע במסגרת זו הנו ברובו מידע סטטיסטי בלבד שאינו חושף את פרטיך האישיים.
  לשם תפעולו השוטף של האתר ופיתוחו העתידי.
 7. נותן השירות לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של מזמין השירות, אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש מזמין השירות לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי נותן השירות.
 8. המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים בהם הדבר הותר באופן מפורש בתנאי מדיניות הפרטיות אשר יתעדכנו מפעם לפעם.
 9. נותן השירות מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לראשותו, לשמור על סודיות לקוחותיו. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או נותן השירות לא יעבירו את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה בו תפר את תנאי השימוש הללו ו/או באם תעשה שימוש בשירותי נותן השירות לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או תבצע באתר פעולות או בקשר אליהם אשר מנוגדות לדין לרבות הניסיון לבצע אותן פעולות.
  • אם יקבלו הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או נותן השירות צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד ג'.
  • בכל מחלוקת שנתגלעה בינך לבין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/ו נותן השירות, לרבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם, ככל שיהיו.
  • בכל מקרה בו הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או נותן השירות יסברו שמסירת המידע אודותיך נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך וכן לגוף או רכוש של צדדי ג'.
 10. בעת גלישתך ו/או השימוש באתר ייתכן ויצטברו מידע או נתונים על נוהגי גלישתך, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, כתובת ממנה ניגשת לאתר ו/או למערכת (כתובת IP), יוזר וסיסמא ועוד. בעצם קבלתך את מדיניות פרטיות זו, הנך מודע ומסכים למסירת המידע הנ"ל.
  השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
 11. נותן השירות יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש/מזמין השירות, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  בעת השימוש באתר ייתכן ויצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
 12. נותן השירות נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות לקוחותיו והמידע המגיע לרשותו. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של נותן השירות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי נותן השירות ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש/למזמין השירות כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נותן השירות.
 13. בקיום מקרים שאינם בשליטתו של נותן השירות ו/או הנובעים מכוח עליון, נותן השירות לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין השירות ו/או למי מטעם מזמין השירות אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 14. אתרי אינטרנט המקושרים לאתר באמצעות לינקים אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו.
  לפיכך, בעת שהנך גולש לאתרים אחרים מחוץ לאתר זה, מדיניות פרטיות זו אינה חלה עליך יותר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי הנהלת האתר מעודדת קריאת מדיניות פרטיות בכל אתר ואתר בו הנך גולש.
 15. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או נותן השירות שומרים על זכותם לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות הנזכרת לעיל. שינויים כאמור במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר.
  בכל מקרה בו יבוצעו בהוראות מדיניות הפרטיות שינויים או עדכונים, תפורסם על-כך הודעה באתר.
  המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.
 16. אם הנך סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה אל הנהלת האתר באמצעי ההתקשרות המופיעים מטה.

  

פרטי התקשרות עם הנהלת האתר:
דואר אלקטרוני: [email protected]
טלפון : 050-7876800
פניה באמצעות “צור קשר” באתר: https://ksdh.co.il/contact

תאריך עידכון: 30/9/22